Hopp til innholdet

NYHET! BLI MEDLEM I GLEDING UNITED

Gledingbarnehage

De fem første årene av livet påvirker i stor grad hvordan resten av livet blir. Vi ønsker å bidra til en god start for alle. Med Gledingbarnehage blir alle med, og mulighetene store for godt samarbeid om det aller viktigste. 

Superkraften alle har, men ikke alle finner

Start video

Hva skjer om alle vet at de har kraft til å gjøre andres dag bedre?  

Se hva Anne Lenning, barnehagestyrer sier om Gleding her. Ormaskogen barnehage i Sandnes er en av hundrevis av barnehager som jobber jevnt og trutt med Gleding – ikke bare for barna, men også i personal- og foreldregruppen. 

 

Gleding skaper robuste mennesker

Hva trenger barna av oss voksne for å få en best mulig start?

Hvordan kan vi skape dager som gir trygghet og glede for både store og små?

Hvordan kan vi gjøre mer av det vi vet er bra? Som å gå fra tanke til handling, og jobbe kontinuerlig med å bygge et robust fundament for livet. 

Å bygge samfunn med glede og tilhørighet for alle er det beste vi kan gjøre for folkehelse og livskvalitet. 

Vi begynner i barnehagen – for det er ingen tvil om at hvis vi får med alle her, da får det positive ringvirkninger i mange år fremover. De fem første årene av livet påvirker resten av livet, mer enn noen andre år. 

Gleding består av en digital plattform med innhold til hverdagen, men også til personalmøter og  foreldremøter. De fysiske produktene vi skaper som bøker, kalendere og plakater er med å forsterke læringen og fokuset. 

Barna lærer og leker med superkraften Gleding. De lærer om hvordan vi kan forstå oss selv og andre, hvordan vi kan skape glede sammen og hvordan vi kan glede planeten. 

I Gledingskole finnes det 12 temaer til personalmøter, refleksjon og kompetanseheving for hver enkelt og innhold til en hovedmånedssamling + en gledingsamling i uken for barna. Alt i tråd med rammeplanen for barnehage. 

Målet med denne delen er å gi personalet en god plattform for kulturbygging, for å øke nærvær, mestring, glede, stolthet og engasjement på jobb. 

Med små grep og bevisstgjøringer kan hverdagen bli litt lettere og relasjoner til egne og andres barn kan styrkes. Hvordan kan foresatte være med å støtte opp om et godt barnehagemiljø? Hvordan kan foreldre bli bevisste fellesskapet?

Nei, ikke enda. Gleding er bygget på anerkjent teori i hovedsak fra tilknytningspsykologi (John Bowlby og Daniel J. Siegel), positiv psykologi (Barbara Fredrickson, Martin Seligman, Sonja Lyubomirsky), og organisasjonspsykologi (Amy Edmondsen, Jane Dutton).

Vi bygger på forskningen til Carol Dweck om tankesetteori om viktigheten av innsats foran resultat. Vi lener oss til emosjonsfokusert psykologi (bl.a. John M. Gottmann) når vi gir verktøy til hvordan å forstå og håndtere følelser og behov.

Gledingskole har et systemisk perspektiv og er opptatt av at barn og unge lever i en kontekst der individ og miljø gjensidig påvirker hverandre.

Vi vektlegger de elementene som vi vet bygger gode relasjoner, psykisk helse og livskvalitet, samt hva som trengs for å leve bærekraftige liv og ta vare på planeten.

Det er de ansatte i  barnehage som logger inn i plattformen og dermed er det ingen utfordringer med personvern. Vi har gjort det enkelt for dere å dele videre med foresatte og å vise gledingskole i samlinger med barn og ungdom.

Plattformen fornyes hvert år i august. Vi hører også på deres tilbakemeldinger underveis slik at Gleding stadig blir bedre. 

Verktøyene

Bøkene om Lykke og Wilmer er populære i barnehagen. De handler om viktige tema for barnas læring om sosial og emosjonell kompetanse, bøkene gir også tips til samlinger og samtaler. 

Gledingkalenderen følger skoleåret og gir enkle tips, aktiviteter og gode spørsmål til samtale gjennom hele året. 

Vi har plakater, dialogisk lesing, introduksjon til gleding i barnehagen og mye mer.

Helt i tråd med rammeplanen

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.

Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dette er et overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet.

Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse.

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Målet med denne delen er å gi personalet en god plattform for kulturbygging, for å øke nærvær, mestring, glede, stolthet og engasjement på jobb. 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen 

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. 

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.

Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.

Snakk med oss om å bli en Gledingbarnehage

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.